Форум

Якості, необхідні для суддівської професії

 
Фото Кирило Соловйов
відповідь на завдання 2
Кирило Соловйов - неділя, 17 вересень 2017, 23:19
 


Відповідно до ст. 10 Загальної декларації прав людини, прийнятої 10.12.1948р. Генеральною Асамблеєю ООН, кожна людина, для визнання її прав та обов’язків і для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення; має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом.

З урахуванням цього, безсторонність суду за міжнародними стандартами судочинства та вітчизняним законодавством, що регулює питання судоустрію, визначено як одну з головних засад судочинства, та ключову, поряд з незалежністю, ознакою справедливого суду.

Зокрема, це встановлено: - за ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р. кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом встановленим законом;

- відповідно до ст. 129 Конституції України суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права; до основних засад судочинства належить рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;   

- відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (від 02.06.2016р. № 1402-VIII):  за ст.1 - судова влада в України відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами; за ст.ст.6, 7 - здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незалежного впливу, безсторонніми; здійснюють правосуддя на основі Конституції України і законів України та на засадах верховенства права. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в іншій спосіб з метою випливу на безсторонність суду забороняються і мають наслідком відповідальність встановлену законом.

-  відповідними положеннями процесуальних Кодексів України (наприклад, ст.4-2 Господарського процесуального кодексу України). 

Вимоги щодо безсторонності суддів містять у собі й Міжнародні документи (правила) щодо  етичних стандартв, повязаних з статусом судді, а також, Кодекс суддівської етики, затверджений ХІ черговим з’їздом суддів України 22.02.2013р., які одночасно вказують й на певні способи  практичної реалізації даного принципу.

 Зокрема, це встановлено:  

- п.1.1. Європейської хартії про статус судді від 10.07.1998р., за яким закон,що визначає статус суддів, повинен гарантувати безсторонність, якої члени суспільства мають право очікувати від судей;

- п.1.1.-п.1.3., п.2.1, п.5.2.  Бангалорських принципів поведінки судей, схваленимирезолюцією 2006/23 Екрнрмічної і Соціальної Ради ООН від 27.07.2006р., за якими суддя, зокрема: а) повинен здійснювати свою судову функцію незалежно,виходячи виключно з оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від стороннього впливу.... з будь-чийого боку та збудь-якою метою; б) дотримується незалежної позиції як у відношенні до суспільства в цілому, так і у відношенні до конкретних сторін судової справи...; в) виключає будь-яке втручання з боку органів законодавчої та виконавчої влади, роблячи це таким чином, щоб це було зрозуміло навіть сторонньому спостерігачу; г)  при виконанні своїх обовязків суддя вільний від будь-яких схильностей, упередженостей, до будь-якої особи, керуючись причинами, що не стосуються справи  

- ст.ст. 1, 2, 8, 10, 14, 15 Кодекс суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22.02.2013р.

Так, згідно ст.1 вказаного Кодексу суддівської етики суддяя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права...

Згідно з ст. 2 цього ж Кодексу суддівської етики суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, пов’язану із здійсненням правосуддя,та бути незалежним від своїх колег у процесі прийняття рішень…

Згідно з ст. 6 цього Кодексу суддя повинен виконувати свої професійні обов’язки незалежно, виходячи з фактів, установлених на підставі власної оцінки доказів, розуміння закону, верховенства права, … не зважаючи на будь-які зовнішні прояви, стимули, загрози, втручання або публічну критику.

Згідно з ст. 9 цього ж Кодексу суддя під час здійснення правосуддя не повинен допускати проявів неповаги до людини за ознаками раси, статі, національності, релігії, політичних погляді, соціально-економічного становища, фізичних вад тощо…

Згідно з ст. 10 цього ж Кодексу суддя повинен виконувати обов’язки судді безсторонньо і неупереджено… Згідно з ст. 14 цього ж Кодексу суддя повинен уникати поза процесуальних взаємовідносин з одним з учасників процесу або його представником у справі за відсутності 

інших учасників процесу. Згідно з ст. 15 цього ж Кодексу неупереджений розгляд справи є основним обов’язком судді.


Разом, з тим, поняття "безсторонність" суду є оціночним, його зміст розкривається у відповідних розясненнях щодо притаманних безсторонніму суду характеристик судового процесу.

 Згідно з п.23 Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, судді під час виконання своїх судових функцій повинні уникати фаворитизму та проявів упередженості. Вони не повинні приймати рішення, беручи до уваги щось, що виходить за рамки застосування юридичних норм. Поки судді розглядають справу або готуються до її розгляду, вони не повинні свідомо робити будь-яких коментарів, які можуть розглядатися як винесення рішення наперед або які можуть вплинути на справедливість судового розгляду. Вони повинні демонструвати однакове ставлення по відношенню до всіх осіб (сторін тощо) без відмінностей, що ґрунтуються на неправомірних підставах або є несумісними з виконанням ними своїх функцій. Згідно з п.24 цього ж Висновку судді повинні виконувати свої функції, керуючись принципом рівноправного ставлення до сторін, уникаючи будь-якої упередженості або будь-якої дискримінації, підтримуючи баланс між сторонами та забезпечуючи справедливий розгляд справи для кожної сторони.  

Згідно коментарю до Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22.02.2013р.,"безсторонній" суд означає: позбавлений упередженості, незацікавлений, об’єктивний, безпристрасний, нейтральний суд.

Умовні ризики порушення судом принципу безсторонності при здійсненні правосуддя є наступними:

1. Ризик ухвалення судом  неправосудних рішень, повязаних з процедурою розгляду справи, та/або постановлення неправосудного рішення по суті спору (Вказане є, зокрема, порушенням приписів  ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

 ст. 129 Конституції України,  ст.ст.1,6, 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

2. Ризик подання до Вищої ради правосуддя дисциплінарної скарги на суддю (за ч.1 ст. 107 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді має будь-яка особа, що повинна зазначити у такій скарзі, зокрема, конкретні відомості щодо наявності у повінці судді ознак дисциплінарного проступку, заякий суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності згідно ч. 1 ст. 106 цього ж Закону (у т.ч. згідно  абз. а) п.1 ч.1 - за умисне або внаслідок недбалості незаконну відмову у доступі до правосуддя, або інше істотне порушення норм процесуального права  під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасникам судового процесу реалізаціюнаданих їм  процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків ....;абз. г) п.1 ч.1 - порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом; абз. д) п.1 ч.1 -порушення правил щодо відводу (самовідводу)).

3. Ризик проведення щодо  судді розслідування  за ст. 375 Кримінального кодексу України  «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали, постанови».

4. Ризик набуття суддею репутації нечесного судді (втрата ним репутації чесного судді). (Вказане суперечить вимогам щодо поведінки судді згідно ст.1  Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22.02.2013р.: Суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог законуі принципу верховенства права, присяги судді, а також, дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду).

5. Ризик погіршення, через дії судді, загального іміджу судової системи.(Вказане, також, суперечить наведеним  вимогам щодо поведінки судді за ст. 1  Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22.02.2013р.).

 

 З метою  уникнення та запобігання вказаних ризиків суддя може вжити наступних заходів:

1. Підтримувати репутацію чесного судді (вказане може мінімізувати ризик незаконного впливу (тиску) на суддю, оскільки наявність у судді вказаної репутації суттево знижує йомовірність виникнення намірів щодо незаконного впливу (тиску) на суддю, через досить низьку йомовірність результативності такого впливу (тиску). (Відповідає вимогам щодо поведінки судді згідно ст. 1  Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22.02.2013р.)

2. Заявити самовідвід або  задовольнити заяву про відвід, у разі передбачених підстав для цього (Вказане відповідає приписам ст. 20 Господарського процесуального кодексу України та узгоджується з вимогами до судді згідно ст.15 вказаного Кодексу суддівської етики).

3.  Звернутися до Вищої Ради правосуддя та Генерального прокурора  України  з повідомленням про порушення конституційних гарантій самостійності судів, незалежності судів (Суддя зобов’язаний звернутися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя, до Вищої Ради правосуддя та до Генеральної Прокуратури України», ч. 4 ст. 48 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» (від  02.06.2016р. № 1402-VIII)) .

4. Залучити журналістів та представників громадських організацій, які прагнуть дотримання  європейських цінностей у здійсненні правосуддя, до присутності під час слухань у резонансних справах. (Вказане відповідає приписам ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» щодо  гласності та відкритості судового процесу).

5. Неухильно дотримуватися вимог закону щодо здійснення фіксації судового процесу технічними засобами при розгляді резонансних справ (Вказане відповідає приписам ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» щодо гласності та відкритості судового процесу).

Крім того, на уникнення та запобігання вказаних ризиків спрямовані:

1. Автоматичний розподіл справ між суддями, що встановлений відповідними процесуальними кодексами (зокрема, абз.1 ч.1 та ч.5 ст.2-1 Господарського процесуального кодексу України «У господарських судах функціонує автоматизована система документообігу, що забезпечує об’єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями…» та «Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу має наслідком відповідальність, установлену законом»).

2. Взаємодія з  органами поліції щодо належного забезпечення останніми правопорядку при розгляді резонансних справ.

3. Розміщення на сайті відповідного суду повідомлень про тиск на суд 

 4. Наявність прозорої та передбачуваної процедури  притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

5. Встановлення чітких критеріїв застосування ст. 375 Кримінального кодексу України  «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали, постанови».

6. Широке розповсюдження у засобах масової інформації відомостей про випадки  застосування ст. 376 Кримінального кодексу України"Втручання в діяльність судових органів" до осіб, що чинять тиск на суд.